องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]144
22 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]169
23 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]147
24 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]165
25 ขอบเขตงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด [ 30 ก.ย. 2564 ]144
26 หลักเหณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด [ 30 ก.ย. 2564 ]145
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสาธารณสุข กำหนดสถานที่ สาธารณะ สถานที่ทำงาน ยานพาหนะ เขตปลอดบุหรี่ [ 30 ก.ย. 2564 ]45
28 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]68
29 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการบริการรับเบี้ยยังชีพต่างๆ อบต.ท่าวัด [ 30 ก.ย. 2564 ]41
30 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการบริการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร อบต.ท่าวัด [ 30 ก.ย. 2564 ]43
31 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการบริการร้องราวร้องทุกข์ อบต.ท่าวัด [ 30 ก.ย. 2564 ]47
32 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการขออนุญตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ อบต.ท่าวัด [ 30 ก.ย. 2564 ]42
33 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการบริการรับชำระภาษีต่างๆ อบต.ท่าวัด [ 30 ก.ย. 2564 ]43
34 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.ท่าวัด [ 30 ก.ย. 2564 ]56
35 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ตู้รับฟังความคิดเห็น) อบต.ท่าวัด [ 30 ก.ย. 2564 ]40
36 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]41
37 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]42
38 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 23 ก.ย. 2564 ]128
39 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 23 ก.ย. 2564 ]128
40 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) [ 22 ก.ย. 2564 ]122
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9