จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

            การศึกษา สถานศึกษา     ประกอบด้วย

 1. โรงเรียน จำนวน  3  แห่ง

1) โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ที่ตั้ง  บ้านโคกล่าม 2  หมู่ที่10      

- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด นายดำรัส   ช่วยคุณ

2)  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด  ที่ตั้ง  บ้านโนนไท   หมู่ที่  8

- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด  นายถนอม   เอี่ยมศรี

                            3)  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด)   ที่ตั้ง  บ้านลาด  หมู่ที่  6

                                - ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑ (บ้านลาด)                นายสุดใจ   นาบำรุง

  2. ศูนย์การเรียนชุมชน   จำนวน  1  แห่ง 

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1  แห่ง

                                1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                                - วัด  จำนวน  9  แห่ง

                                1.วัดบุบพาราม     หมู่ 1                      6.วัดโนนเพ็ก หมู่ 5                                               

                                2.วัดใหม่ไตรมิตร   หมู่ 1                      7.วัดไทยนิยม หมู่ 6

                                3.วัดเทวราช          หมู่ 2                       8.วัดมุจรินทร์  หมู่ 7                              

                                4.วัดศรีสวัสดิ์        หมู่ 3                       9.วัดโนนอัมพวัน หมู่ 8

    5.วัดโพธิ์เย็น         หมู่ 4    

                                -  โบสถ์คริสต์  จำนวน   1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่  5

การสาธารณสุข

                                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน   1  แห่ง 

                                - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางเกศริน   ปัดสำราญ

                                - อัตราการมีและใช้ส้วมราด  100%