จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

   
 
  สิบเอกหญิงนฤมล  มาตวังแสง
 
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
   
  นางสาวสุวนันท์  ประสานทรัพย์
 สิบเอกหญิงนฤมล  มาตวังแสง นายศิววัชร  ทะวะระ
นางสาวอนุสรา  ดาลม นายเชาวลิต  ประชันกาญจนา
 นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
   
 นางสาวอนุสรา  เจนการ
 นางสาวอุ่นเรือง  คึำใบ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ