จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

                การประกอบอาชีพโดยทั่วไป  ประกอบอาชีพ

(1)   ทำนาเป็นอาชีพหลัก

(2)   รับจ้าง

(3)   ค้าขาย

         รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปีของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าวัด อยู่ที่ 34,909.72 – 51,852.41  บาท

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

(1)  ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด                              จำนวน  ๕๑  แห่ง

(2)  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                                        จำนวน   3   แห่ง

(3)  โรงสี                                                                 จำนวน      โรง

(4)  ร้านเสริมสวย/ตัดผม                                      จำนวน      แห่ง

(5)  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์                 จำนวน      แห่ง

(6)  โรงขนมจีน