จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

   
 
   นายศรเพ็ชร  สมอคำ
 
   หัวหน้าสำนักปลัด
 


  นายวิชิต  ยาย่อ
 นางสาวดารุณี  เลิกนอก  นางสาวฐิตินา  อามาตย์
นายสุริญา  สีโย
นายบุรินทร์  ทองบุ นายกลวัชร ชุติวีรวัฒนากูล
 นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
 นางสาวสุกันญา  ประโพธิ์ทัง
นายจำกัด  ทับเจริญ
 นางสาววรินดา  โสธร
นายอาคม  ประเสริฐวงษา
-ว่าง-
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นักการ คนงาน
นายประเชิญ  ลือเทพ
นายทักษดลย์  ช่างขาว
พนักงานขับรถยนต์
    พนักงานขับรถยนต์  รถบรรทุกขยะ