จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายชาลี  บุญเพลิง  
   ปลัดอบต.ท่าวัด
 
   
  นางวิลาวัลย์ หน่ายโสก  
   รองปลัดอบต.ท่าวัด
 
 
 
  นายศรเพ็ชร  สมอคำ สิบเอกหญิงนฤมล  มาตวังแสง  นายจักรวาล  ปะระทัง  นางโชติมา  จิตแสง
 หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม