จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสยาม   นาไพรวัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
โทรศัพท์ 096-8501568
นางวิลาวัลย์ หน่ายโสก
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
โทรศัพท์ 089-2796914
 
 
  นายศรเพ็ชร  สมอคำ สิบเอกหญิงนฤมล  มาตวังแสง  นายจักรวาล  ปะระทัง นางโชติมา  จิตแสง
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 090-2396810
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 098-6344985
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 061-5423899

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 081-6625447