จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสยาม   นาไพรวัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
นางวิลาวัลย์ หน่ายโสก
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 
 
  นายศรเพ็ชร  สมอคำ สิบเอกหญิงนฤมล  มาตวังแสง  นายจักรวาล  ปะระทัง -ว่าง-
 หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม