จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
  -ว่าง-
 
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
 
   นายสุประวัติ  ไมตรีแพน
 
   นักวิชาการศึกษา  
 


 นางจินตนา  อาจธานี
นางคำนางค์  ภุมรินทร์ นางสมภาร  อาชนะชัย
 นางสาวปรีญา  จันทร์ภิรมย์
 ครู ครู
ครู  ครู
   
  นางเสาร์  นามปักใต้
 นางพรจิต  ทาหาร
 นางคำลั่น  โสธร
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก