จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

   
 
   นายศรเพ็ชร  สมอคำ
 
   หัวหน้าสำนักปลัด
 


  นายวิชิต  ยาย่อ
 นางสาวดารุณี  เลิกนอก  นางสาวฐิตินา  อามาตย์
-ว่าง-
นายบุรินทร์  ทองบุ พันจ่าเอกสุรวิช  จะเรียมพันธ์
 นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
 นางสาวสุกันญา  ประโพธิ์ทัง
นายจำกัด  ทับเจริญ
 นางสาววรินดา  โสธร
นายอาคม  ประเสริฐวงษา นายแขนน้อย  ไชยไข นายสุพจน์  เสาวิชิต
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นักการ คนงาน

นายประดิพัทธ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
พนักงานขับรถยนต์