องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      เอกสารประกอบ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ