องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


โครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการโครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย ในระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน พ.ศ. 2563

2020-11-05
2020-11-04
2020-09-03
2020-04-16
2020-03-19
2020-03-02
2020-01-17
2019-12-04
2019-10-09
2019-05-15