วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2566
ซื้อหินก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเสริมดินคันคูลำห้วยส้มป่อย หมู่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างขุดลอกรื้อร่องระบายน้ำ หมู่2-9 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank printer) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตพร้อมจดทะเบียนโดเมนเนมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง