วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปอง ราชบุรี ไป บ้านนางบุญเลี้ยง แสนน้อย หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิชัย ชาวสวน ไป ลำห้วยกุดลาด หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบลาดเอียงลำห้วยส้มป่อยบริเวณนานายสุรพล สาโถน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด งานป้องกันฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันคูห้วยที่ชำรุด หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อถังขยะ จำนวน 300 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสัมฤทิธิ์ ชำนิสูงเนิน หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอรุณี ชำนาญพล หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง