วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประจำหน่วยรถกู้ชีพ อบต. ท่าวัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายมิยาซาวา ลำห้วยหลุ่งจานตอนล่าง จุดนานายสุบิน ทำดิบ หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิเชียร ดีโนนอดไปบ้านนายคำพอง ประวันจะ หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายมิยาซาวา ลำห้วยหลุ่งจานตอนล่าง จุดนานายสุบิน ทำดิบ หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางธัญทิพย์ ลือเทพ ไป บ้านนางกุล ลือเทพ หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนิยม เชิญขวัญ ไป บ้านนางสำเรียง ขามโนนวัด หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจักพงษ์ อาจธานี ? นางบรรทม หลักไหล หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง