วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินข้ามลำห้วย หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวสันฝายลำห้วยกุดลาด จุดนานางสุมาลัย ถามณี ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมฝายลาดเอี่ยงลำห้วยกุดลาด จุดนานายสัมผัส อุนโล หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ติ๋ม ลาพร - บ้านแม่ม้วน รวงน้อย หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผจ 3104 ขอนแก่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้านนางบุญจันทร์ อันพิมพ์ - สามแยกถนนทางหลวง 2246 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง