วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
ซื้อชุดรับแขกและโต๊ะพับไม้อัดโฟเมก้าสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยหลุ่งจาน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างฝายลาดเอียงลำห้วยหลุ่งจาน จุดนานายเคลือบ แก้วคอนไทย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-2778 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำจากวัดเทวราชไปบ้านนางวนิดา แก้วกัลยา หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างยกรูปถนนดินสายหนองครองไปวัดใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง