วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด ตำบลท่าวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด ตำบลท่าวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมัย วงษาเวียง-บ้านนางวนิดา แก้วกัลยา หมู่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุไร ประมะคัง หมู่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด ตำบลท่าวัด
18  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด ตำบลท่าวัด
8  ส.ค. 2566
จ้างโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เติมผงเคมีแห้ง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด