วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไท หมู่ที่ 8 สายไปหนองระเริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ 2 สายสี่แยกกลางบ้านหนองแวงท่าวัดไปวัดเทวราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเปลี่ยน เพชรบ่อใหญ่ไปวัดเทวราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 สายหนองแห้วไปบ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบราคากลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง