วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายแยกราชพัสดุ ไป นานายแล อาจธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ? 30 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อชุดรับแขกและโต๊ะพับไม้อัดโฟเมก้าสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยหลุ่งจาน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างฝายลาดเอียงลำห้วยหลุ่งจาน จุดนานายเคลือบ แก้วคอนไทย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง