วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
จ้างดำเนินการเป่าบ่อ และทดสอบปริมาณน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำยากำจัดแมลงวัน ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข ลำห้วยส้มป่อย จุดนานางทองคำ แสนละคร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง ลำห้วยกุดลาด จุดนานายสัมผัส อุนโล หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ลำห้วยหลุงจาน จุดนานายเคลือบ แก้วคอนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดิน สายนานางเลี้ยง ไกรวันไปนานายพิมพ์ บุญมาตย์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินจากสามแยกที่นานายสมัย โสธรไปนานายบุญล้น หานุภาพ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินคันคูลำห้วยส้มป่อย สายนานางนิตยา อันสนธ์ ไป ที่นานายสมัย โสธร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย จากบ้านนายหมุด คนคิดไปถนนลาดยางไปแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง