วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 482-62-0021 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการการลงหินคลุก สายนานายเรียน ศิลารังไปหนองสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง