วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม ของเวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) จำนวน 1 รายการ
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบไร้ท่อ บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ 2 สายบ้านนางจ่อย จันทะดวงไปบ้านนางอ่อน นาชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ จำนวน 72 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อเสาติดตั้งโคมไฟ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 72 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง