วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง จากบ้านนาสำรวย สุขแดง - บ้านนางยวน ตาเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง