วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อซุ้มเฉลิยมพระเกียรติรวามค่าติดตั้ง จำนวน 1 ซู้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจุดนานายประมวล ประมะคัง (ลำห้วยส้มป่อย) หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กที่นานางแก้ว ศรีวันทาไปศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำเลโสกดินแดง-นานางทองจันทร์ บุตรมาตย์ หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงสีชุมชน หมู่ 9 ? นานายชู หันแจด หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง