วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุกจากนานายชู หันแจด - ถนนลาดยางไปหลุบกุง หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุกสายบ้านนายนำชัย อำไพวรพินิจ - โนนหินแห่ หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองคลอง ? ถนนลาดยางไปหลุบกุง หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจดสายบ้านโนนโจดไปบ้านลาด โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเพื่อซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เนื่องจากใช้งานมานานหลายปี ทำให้อุปกรณ์หลายรายการชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง