วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางนงนุช โหระเวช - ลำห้วยกุดลาด หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อสายยางส่งน้ำแบบสายยางสังเคราะห์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกลงเหล็กในพื้นที่ตำบลท่าวัด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมร ศรีมาพล - นานายเจนณรงค์ ทาหาร หมู่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางนงนุช โหระเวช - ลำห้วยกุดลาด หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง