วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายบ้านนายอวน ประสันแพงศรี ไป บ้านนางบุญมีไชยไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-2 โดยวิธี Pavement in place recycling สายบ้านโนนโจด โนนไท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด สายบ้านนายบุญจันทร์ อันพิมพ์ไปบ้านนายประยูร ขุนสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม สายทำเลโสกดินแดงไปนานายประวิทย์ มูลแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการยกรูปถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย สายนานายสุ่น พิจารณ์ไปโคกหัวล่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายบ้านนางปทุมทอง พันตาเอกไปดอนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง