วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง)
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างโครงการยกรูปถนนดิน สายนานายมิตร เป่าตัว ไป วัดใหม่ไตรมิตร หมู่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการขุดหลุมและฝังกลบขยะ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำ ถนนสาย 2246 บ่อตะครองไปโคกสี หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง