วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย สายสามแยกด้านทิศตะวันออก ไป นานายหนูนา ประเสริฐวงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด ฝั่งทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง