วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ อบต.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรกฎาคม-กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา ชั้นวาง 9 ชั้นเอนกประสงค์ จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม เว็บไซต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมจดทะเบียนฌดเมนเนม และบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดโซฟาเข้ามุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง