วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 72 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด (กองการศึกษา) โดยติดตั้งผนังกระจกโครงอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง