วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบทเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายนานายแล อาจธานี - บ้านนายชูเกียรติ ศรีทอง หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)
26  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง