วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเพื่อซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เนื่องจากใช้งานมานานหลายปี ทำให้อุปกรณ์หลายรายการชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน ศพด.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อนั่งร้าน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง