วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาย ทำดิบไปบ้านนายสมัย อินตะมนต์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำอาง ตาเกิดไปบ้านนายวีระ แทนรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุกจากนานายชู หันแจด - ถนนลาดยางไปหลุบกุง หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุกสายบ้านนายนำชัย อำไพวรพินิจ - โนนหินแห่ หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองคลอง ? ถนนลาดยางไปหลุบกุง หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจดสายบ้านโนนโจดไปบ้านลาด โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง