วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุกจากนานายขันทอง โทแก้ว - นานางจันสี โทแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุกจากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - นานางคำพันธ์ ไชยไข หมู่ที่ 5บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ผิวจราจรลงหินคลุก สายนานายน้อย พรมดี - นานายทองอินทร์ เครืองไธสง หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองทำเลโสกดินแดง - นานางยุพารักษ์ รัตนวิชัย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 35 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป - กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจักซื้อโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ (กองช่าง) จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อเสาติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมขาติดตั้งประกับยึดเสา จำนวน 35 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง