วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางประจวบ แสงสุวรรณ ไป โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านสุบรรณ ศรีแก้วนิชย์ ไป บ้านนายประสิทธิ์ พิมนต์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายถวิลย์ พิจารย์ไปโรงเรียนบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนางสาวสังคม โทแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจันลา ประดับคำ ไป นายชาญชัย ประวารณา หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง