วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุวัฒน์ ประวาระณา - บ้านนายบุญจันทร์ ประโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างโครงการลงหินคลุกจากโรงสีชุมชน หมู่ที่ 9 - นานางผ่องศรี ทับละคร หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. 114-05 จากสายแยกถนนลาดยาง ขก.4029 ถึงสายสามแยกลำห้วยส้มป่อย บ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีคัดเลือก
9  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินหน้าอาคารสำนักงาน อบต.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง