วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายบ้านนางนาง ประวารณา - บ้านนางประนอม ตะวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานายแล อาจธานี ไป สามแยกราชพัสดุ หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเชือก - นานายชู หันแจด หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (นวดแผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง