วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางนงนุช โหระเวช - ลำห้วยกุดลาด หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อสายยางส่งน้ำแบบสายยางสังเคราะห์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกลงเหล็กในพื้นที่ตำบลท่าวัด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมร ศรีมาพล - นานายเจนณรงค์ ทาหาร หมู่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางนงนุช โหระเวช - ลำห้วยกุดลาด หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-07 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด ตำบลท่าวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง