วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ผิวจราจรลงหินคลุก สายนานายน้อย พรมดี - นานายทองอินทร์ เครืองไธสง หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองทำเลโสกดินแดง - นานางยุพารักษ์ รัตนวิชัย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 35 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป - กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจักซื้อโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ (กองช่าง) จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อเสาติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมขาติดตั้งประกับยึดเสา จำนวน 35 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง