วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด งานป้องกันฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันคูห้วยที่ชำรุด หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อถังขยะ จำนวน 300 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสัมฤทิธิ์ ชำนิสูงเนิน หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอรุณี ชำนาญพล หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญเพ็ง หมั่นกิจ ไป บ้านนายประวิทย์ มูลแก่น หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-13 สายโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง