วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาขุดลอกเศษวัชพืชคันคูหนองแวงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ,3 ตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางประจวบ แสงสุวรรณ ไป โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านสุบรรณ ศรีแก้วนิชย์ ไป บ้านนายประสิทธิ์ พิมนต์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายถวิลย์ พิจารย์ไปโรงเรียนบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง