วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2565
จ้างโครงการยกรูปถนนดิน สายนานายมิตร เป่าตัว ไป วัดใหม่ไตรมิตร หมู่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการขุดหลุมและฝังกลบขยะ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำ ถนนสาย 2246 บ่อตะครองไปโคกสี หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองผักบุ้ง ไป ถนนลาดยางไปแวงน้อย หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายประสาน สาโล ไป นานายวัชกร วานิด หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว
24  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85 - 4760 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง