วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)
26  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายบ้านนางนาง ประวารณา - บ้านนางประนอม ตะวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง