วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา ชั้นวาง 9 ชั้นเอนกประสงค์ จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมจดทะเบียนฌดเมนเนม และบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดโซฟาเข้ามุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
เหมาซ่อมแซมปรับปรุงประตูห้องทำงานคณะผู้บริหาร
6  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งแผงกระจกโครงคร่าอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง