วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (นวดแผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลท่าวัด (นวดแผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 55 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อชุดเสาติดตั้งโคมไฟ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 55 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ อบต.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรกฎาคม-กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม เว็บไซต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง