วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (จำนวน 3 รายการป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประจำหน่วยรถกู้ชีพ อบต. ท่าวัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายมิยาซาวา ลำห้วยหลุ่งจานตอนล่าง จุดนานายสุบิน ทำดิบ หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิเชียร ดีโนนอดไปบ้านนายคำพอง ประวันจะ หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายมิยาซาวา ลำห้วยหลุ่งจานตอนล่าง จุดนานายสุบิน ทำดิบ หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง