วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายทางเข้าที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อซิงค์ล้างจ้าน 3 หลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด้านทิศใต้รอบหนองเชือก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจ้าว ราชบุรี-บ้านนางสาววัชรินทร์ ศรียะไชย หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 x 4.50 เมตร จำนวน 1 ซุ้มซุมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 x 4.50 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอภิสิทธิ์ ภูมิลุน ไปสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง