วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 8565 ขอนแก่น เข้าซ่อมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการลงหินคลุกสายจากหมู่บ้านไปสะพานกรมโยธาธิการ ตามคันคูลำห้วยรวง หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนูเล็ก บุญมาตย์-บ้านนางหนู สืบประยูร หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนโจด สายกลางหมู่บ้าน จุดบ้านนางตุ่น สีมาเพชร-บ้านนายศรัน ศิริรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านรวง จากบ้านนายวารินทร์ ศรีโพธิ์ ถึง บ้านนายวีระ แทนรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด จากบ้านนายอภิสิทธิ์ ภูมิลุน ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พร้อมเข้าปกเย็บเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 8565 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง