วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกูล ลือเทพถีงถนนรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนไท สายสามแยกราชพัสดุถึงนานายแล อาจธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนไท สายประปาหมู่บ้าน ช่วงบ้านนางประครอง มาบภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองใส รัดทา - บ้านนางบุญร่วม มูลตรีบุตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดเทวราชด้านทิศตะวันตกไปหนองแห้ว หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านรุ่งตะวัน ข้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด จากประปาหมู่บ้านไปบ้านนางหอมหวล พิมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง