วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 8565 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
13  มิ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.ท่าวัด หมายเลขทะเบียน 85 - 4760 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยขัวน้อย จุดนานายเลื่อน ขำจันทึก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ขั้นการจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินจากหนองผักบุ้ง-นานางแก้ว โทแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินตามคันคูลำห้วยส้มป่อย จุดนานายเวช พิมพ์ศรี-นานางทองคำ แสนละคร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยส้มป่อย จุดนานายอรุณ ประโพธิ์ทัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างโครงการยกรูปถนนดินรอบเขตสาธารณะโคกหัวล่อน หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง