วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยขัวน้อย จุดนานายเลื่อน ขำจันทึก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ขั้นการจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินจากหนองผักบุ้ง-นานางแก้ว โทแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินตามคันคูลำห้วยส้มป่อย จุดนานายเวช พิมพ์ศรี-นานางทองคำ แสนละคร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยส้มป่อย จุดนานายอรุณ ประโพธิ์ทัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างโครงการยกรูปถนนดินรอบเขตสาธารณะโคกหัวล่อน หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากหนองระเริง ไปหนองฉิม หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโคกล่าม2 จากโรงสีชุมชน-นานายชู หันแจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด สายทางเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง