วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 482-62-0021 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการการลงหินคลุก สายนานายเรียน ศิลารังไปหนองสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด จากบ้านนางขน นาอุดมไปศาลปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด จากประปาหมู่บ้านไปบ้านนางหอมหวน พิมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จากถนนลาดยางไปบ้านนางใบ ประทีปทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จากบ้านนายสุระ มาตวังแสงไปบ้านนาบัวผัน ราชสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน ผจ 8565 ขอนแก่น เปลี่ยนแบตเตอรี่ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง