วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ หมู่ที่ 4 บ้านรวง ตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงเหล็กวางท่อส่งน้ำเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีตทับทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายจุดบ้านนายอนุชิต อภิรักษ์-บ้านนายศิริ ศรีวันทา ฝั่งขวาจุดบ้านนายบุญมี ประวะศรี-บ้านนางจ่อย พิลาเคน หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเข็ม มยุโรวาทถึงบ้านนายสุวิทย์ บุญจันทา หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง