วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-62-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำโครงปราสาท โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำขบวนปราสาทฟาง โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายบ้านนายอภิสิทธิ์ ภูมิลุน ?สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำหนองแห้วสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝาเหล็กปิดบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง