วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน จากบ้านนางหนูเตียน-บ้านนางจ่อย พิลาเคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมแอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองโกน้อย จากสามแยกด้านทิศตะวันออก-นานายหนูนา ประเสริฐวงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายทางเข้าที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง